โปรแกรมทางบัญชี

โปรแกรมทางบัญชี

ขั้นตอน ชื่อโปรแกรม รายละเอียด คู่มือ
ขั้นตอนที่ 2 User Avatar   ODBC การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของฟอร์มูล่า (ON PC ONLY) Download
ขั้นตอนที่ 3 User Avatar   FORMULA การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ในกรณีที่ต้องการใช้งานฟอร์มูล่านอกสถานที่ แต่ต้องทำการติดตั้ง VPN และ ODBC ก่อนใช้งาน (ON PC ONLY) Download
ขั้นตอนที่ 1 User Avatar   VPN รายละเอียดการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม ในกรณีที่ต้องการใช้งานที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของบริษัท (ON PC ONLY) Download