Control panel

ประกาศ

สืบเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ไปยังหลายพื้นที่ในประเทศ เพื่อมิให้การแพร่ระบาดของโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน

ทางบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดทำเว็บไซค์สำหรับ รวบรวม คู่มือวิธีใช้งานโปรแกรมต่างๆ ไว้